Amandman SD-a: Povećati iznos za materijalno obezbjeđenje porodice a smanjiti druge troškove

Poslanici Socijaldemokrata predložili su amandman na Predlog Zakona o budžetu za 2023. godinu.

Navedenim amandmanom omogućava se da se dio iznosa sredstava koja su namijenjena za administrativni materijal (za iznos od 400.000 eura), službena putovanja (za iznos od 400.000 eura), konsultantske usluge (za iznos od 500.000 eura) i ugovore o djelu (za iznos od 3.700.000 eura) preusmjere na materijalno obezbjeđenje porodice.

Kako navode iz SD-a, u pitanju je socijalno izuzetno ugrožena kategorija građana, posebno u svijetlu drastičnih povećanja troškova života uslovljenih ogromnim rastom cijena brojnih roba i usluga.

Osim toga, ova kategorija gradjana je ostala je bez adekvatne podrške tokom perioda drastičnog povećanja troškova života.“Ovo povećanje od oko 50 odsto za iznos materijalnog obezbjeđenja će djelimično olakšati veoma težak život navedene kategorije građana”, ističu u Socijaldemokratama.U SD-u zaključuju da predloženi amandman ne zahtijeva dodatna sredstva u budžetu, već se predlaže da se neophodna sredstva preusmjere sa pozicije drugih troškova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *