Crna Gora je ulazak u EU i NATO, kao dva neodvojiva procesa, postavila kao svoj glavni spoljnopolitički cilj. Taj cilj, za koji će se Socijaldemokrate zalagati, prirodni je nastavak težnje za suštinskom nezavisnošću Crne Gore. Zbog toga, borba za Crnu Goru kao ravnopravnog člana evroatlanske porodice mora biti još jača. Integracioni procesi nisu samo puke obaveze na papiru, niti je motiv za njihovo sprovođenje samo politički. Ovi procesi podrazumijevaju sveobuhvatnu reformu društvenog sistema, koja osim političke namjere i želje za povezivanjem sa regionom, kao i evropskim zemljama, saradnjom sa njima u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, podrazumijeva i ekonomske integracije na kojima se temelji EU.

Ne treba zanemarivati ni bezbjednosni faktor, jer Crna Gora kao mala država, jedino u sistemu kolektivne bezbjednosti može biti sigurna da će njena suverenost i teritorijalni integritet biti u potpunosti zaštićeni. Moramo biti svjesni da savremene prijetnje miru imaju mnogo suptilnije pojavne oblike, te da je jedino puna integracija u NATO i EU garant stabilnosti naše države, ali i cijelokupnog regiona Zapadnog Balkana.

NATO više nije samo vojno-politički savez, već organizacija koja počiva na demokratskim principima, koja promoviše i podstiče težnju za saradnjom u oblasti politike i odbrane, kako bi se dugoročno spriječili svi potencijalni konflikti. Taj je put usko povezan sa ulaskom u EU, ali ne samo zbog opšteprihvaćenog mišljenja da je ulazak u NATO preduslov za ulazak u EU, već zbog činjenice da su bazični uslovi za prijem i principi na kojima počivaju ove dvije organizacije gotovo identični. To je prije svega vladavina prava, koja je temelj svakog zdravog, prosperitetnog i demokratskog društva. Isto tako, za Socijaldemokrate su jasno prepoznatjivi i ekonomski benefiti evroatlanskih integracija za Crnu Goru, budući da pripadnost porodici društveno stabilnih sistema značajno doprinosi atraktivnosti našeg poslovnog, odnosno investicionog ambijenta.

Sami ulazak u ove organizacije treba da bude samo formalni čin, dok ispunjavanje svih neophodnih uslova na integracionom putu treba da poimamo kao postizanje standarda u pogledu kvaliteta življenja, dostizanje punih kapaciteta pravne države, kao i jačanja institucija, kako bismo suštinski postali punopravni članovi evroatlantske porodice. Zato će Socijaldemokrate uvijek isticati važnost samih procesa, a ne nužno, krajnjih ciljeva, i doprinijeti im sa punom posvećenošću, budući da su procesi ono što se dugoročno ukorjenjuje u društvu kao cjelini i svijesti pojedinca i čini ih boljim i naprednijim.

Svi oni koji istinski i suštinski vide ove procese kao jedan od najvažnijih prioriteta Crne Gore i koji su spremni da im posvećeno i odgovorno pristupe, ne samo u smislu ispunjavanja postavljenih obaveza, već i poštovanja vrijednosti i principa na kojima ovi procesi počivaju, u Socijaldemokratama imaju partnera.