Forum žena je organizacija članica i simpatizerki Partije.

Forum žena se, uvažavajući temeljne ciljeve i principe Partije, zalaže za prava žena i zaštitu tih prava. Pojedinci i pojedinke treba da su ravnopravni pred zakonom i Ustavom, da imaju jednaka prava i obaveze bez obzira na polnu, nacionalnu, vjersku i bilo koju drugu pripadnost, seksualno, profesionalno i bilo koje drugo opredjeljenje, te će se shodno tome i aktivnosti članica zalagati za ostvarivanje navedenih cljeva.

Ravnopravnost se zasniva na jednakom dostojanstvu za sve ljude, pa ćemo samim tim naše djelovanje usmjeriti ka tome da svim građanima i građankama omogućimo zagarantovanu potpunu ravnopravnost, fizičku, imovinsku i pravnu sigurnost.

Ravnopravnost polova mora da bude prisutna kako u privatnoj tako i u javnoj sferi. Osnovni preduslov ravnopravnosti je unaprjeđenje ekonomske nezavisnosti i učešće žena u javnim poslovima. Žene i muškarci moraju da imaju mogućnost zapošljavanja, napredovanja, stručnog usavršavanja i zarada pod jednakim uslovima. Upravo se na svim ovim principima i ciljevima zasniva rad i organizacija Foruma žena.

Žena doprinosi društvu, državi i svojoj porodici više nego ikad, zato ćemo se zalagati da se taj doprinos cijeni. Iako svjesni da ta promjena neće biti laka, niti brza, da to neće biti jednostavan niti kratak proces, vjerujemo da samo upornošću i aktivnim zalaganjem možemo ostvariti naše ciljeve.

Upoznajte

Opstinski odbori Foruma Žena SDCG

Zelimo da stvaramo a ne rušimo ! 

Martina Ćulafić je rođena 22. 3. 1984. Po struci je profesorica crnogorsko-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti i nastavnica predškolskog vaspitanja . Radi u OŠ ,,Hajro Šahmanović” u Plavu.Govori engleski  jezik.

Jelena Vučeraković je rođena 16. januara 1981. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Fakultet za poslovni menadžment je zavšrila 2010. godine u Baru i stekla zvanje specijalista za finansijsko poslovanje za mala i srednja preduzeća.
Zapošljena je kao komunalni inspektor u Službi komunalne policije opštine Bar.
Govori engleski jezik.
Udata, majka dvoje djece.

Vanja Raičević

Rođena 15. maja 1979. godine u Beranama gdje je završila osnovnu i srednju školu gimnaziju.

Radi u Upravi za nekretnine.

Udata, majka dvoje djece.

Fatima Mehović

Rođena 5.10.1975. godine u Bijelom Polju.

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Bijelom Polju. Prirodno-matematički fakultet, odsijek biologija, završila u Prištini.

Od 2004. do 2005. godine radila u Dietpharm apoteci u Bijelom Polju.

Od 2005. do 2015. godine radila kao nastavnik biologije.

2015. godine izabrana za direktoricu JU OŠ “Dušan Korać”.

Govori ruski, njemački i engleski jezik.

Nevena Ćetković-Zec

Rođena 15.04.1986. godine.

Osnovnu i srednju školu završila je u Mojkovcu.

Diplomirala je i odbranila magistarsku tezu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na smjeru turizam.

Profesionalnu karijeru započela je na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru  kao laborant.

U periodu od 2008. do 2012. radila je u Maestral tours doo kao recepcioner, menadžer prodaje i marketinga i  MICE menadžer.

Od 2012. do 2013. godine radila je kao pripravnik-nastavnik stručnih predmeta u JU SMŠ „Danilo Kiš“ u Budvi gdje je položila stručni ispit i stekla licencu za rad.

U periodu od 2014. do 2015. godine radila je kao menadžer za saradnju sa turističkom privredom u Budva rooms and apartments DOO.

Od 2015. 2018. godine  zaposlena je kao profesor turističke grupe predmeta u JU SMŠ „Danilo Kiš“ u Budvi.

Od septembra 2019. godine do juna 2020. godine obavlja isti posao.

Trenutno je nezaposlena.

Govori engleski, njemački i ruski jezik.

Udata, majka dvoje djece.

Olivera Martinović

Rođena 10. juna 1951. godine u Cetinju, gdje je završila gimnaziju.

Zapošljena u bolnici „Danilo I“ Cetinje , od juna 1987. godine, u Pravnoj službi na poslovima personalnog referenta i referenta zaštite na radu. 

Govori ruski jezik.

Ivana Brajović

Rođena 30.07.1980. godine.

Bachelor diplomu stekla je na Filozofskom fakultetu, odsjek predškolsko vaspitanje.

Zaposlena je kao vaspitačica u JPU “Irena Radović”.

Predsjednica je Foruma žena Socijaldemokrata Danilovgrad i odbornica u lokalnom parlamentu.

Udata, majka dvoje djece.

Medina Hot je rođena 10.2.1986.godine u Beranama. Diplomirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, krivično-pravni smjer.
Pripravnički staž je obavila u Ministarstvu pravde Crne Gore.

Rođena 22. avgusta 1953. godine u Peći.

Završila je Pedagošku akademiju za obrazovanje vaspitača predškolskog uzrasta u Beogradu.

2000. godine postaje politički aktivna, učlanjuje se u OO SDP Herceg Novi, koji zbog raskola u samoj partiji i neslaganjem sa političkim idejama samog Vrha partije, napušta 2014.godine.

2004. godine preuzima NVO „FORUM ŽENA CG“, sa fokusom na žene iz svih političkih partija, a sve u cilju osnaživanja žena za što većim ulaskom u sferu javnog života.

2005. godine završava Rodne studije u Centru za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA.

Koordinatorka i organizatorka  brojnih seminara u Crnoj Gori, čiji je program vezan za ljudska prava, prava žena, diskriminaciju po svim osnovama i rodnu ravnopravnost.

Od 2014. godine Sertifikovana je trenerica za rodnu ravnopravnost, prve generacije u okviru programa „Podrška antidiskriminacionim pravima rodne ravnopravnosti“ od strane UNDP-a, EU i Ministarstva za ljudska i manjinska prava CG.

2015. godine priključuje se OO SD Herceg Novi, gdje je prvo izabrana za Koordinatorku FŽ OO SD Herceg Novi, a 2016. godine izabrana je na mjesto Predsjednice FŽ OO SD Herceg Novi.

Ponosna je majka ćerke Nataše i još ponosnija baka unuka Dimitrija.

Snežana Borozan

Rođena je 19.11.1969. godine. 

Završila je srednju školu u Nišu i Farmaceutski fakultet u Beogradu.

Radila je kao profesor u srednjoj Medicinskoj školi u Kotoru.

Trenutno je upravnik apoteke Tea Medica u Kotoru.

Govori engleski i ruski jezik.

Gorica Peković

Rođena 08.08.1990. god. u Mojkovcu. Osnovnu i srednju školu završila u Mojkovcu. Pravni fakultet završila na Univerzitetu u Podgorici.

Zaposlena u Ministarstvu prosvjete.

Udata, majka 1 djeteta.

Desanka Domazetović

Desanka Domazetović je rođena je 14. januara 1969. godine u Nikšiću.

Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću. Studije  je završila na Filozofskom fakultetu u Nikšiću – odsjek istorija i geografija.

Radila je u Gimnaziji – Obrazovni centar u Plužinama.

Trenutno je zapošljena u OŠ “Luka Simonović” u Nikšiću na mjestu pomoćnika direktora.

Govori ruski, grčki a služi se  i engleskim jezikom.

Ivana Raščanin

Ivana Raščanin Radičević je rođena 09.10.1985. godine u Visokom.

Osnovnu školu je završila u Podgorici, a Gimnaziju – opšti smjer u Danilovgradu.

Fakultet političkih nauka je završila u Podgorici, gdje je na smjeru savremena socijalna politika i socijalni rad završila poslijediplomske specijalističke studije na temi ,,Prevencija zloupotrebe opojnih droga“, a nakon toga 2010. godine i magistarske studije gdje je odbranila rad na temi ,,Maloljetnička delinkvencija u Crnoj Gori, međunarodni standardi, zakonski okvir i praksa“.

Svoj radni angažman je započela u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, nakon čega je radila u Centru za socijalni rad u Podgorici u timu za zaštitu djece i mladih sa poremećajima u ponašanju i kao koordinatorka Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici.

Trenutno je zapošljena u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci u Podgorici kao pomoćnica direktora – rukovoditeljka Centra za tretman zavisnica.

Tokom radnog angažmana svoj doprinos razvoju socijalne i dječije zaštite je dala kroz učešće u mnogim radnim grupama, timovima i tijelima: Radne grupe za izradu socijalnog kartona, članica Radne grupe za izmjenu Krivičnog zakonika i Zakona o zaštiti od nasilja.

Od strane UNDP angažovana je kao nacionalna koordinatorka na projektima koji su usko stručno vezani za temu nasilja nad ženama.

Jedna je od autorki priručnika ,,Uputstvo – Podjela odgovornosti i postupanje u cilju prevencije i u slučajevima pojave nasilja“

Kao predavačica angažovana od strane Ministarstva prosvjete i UNICEF-a za edukaciju stručnih službi u školama i stručnih radnika Centara za socijalni rad na temu vršnjačkog nasilja.

Sertifikovana je trenerica UNDP-a i delegacije EU za sprovođenje edukacija na temu ,,Rodna ravnopravnost”.

Licencirano lice za podršku djeci u sudskim postupcima – licenca Ministarstva pravde Crne Gore.

Predsjednica Foruma Žena SD Glavnog grada, potpredsjednica Foruma žena SD Crne Gore, članica Glavnog odbora Socijaldemokrata Crne Gore.

Članica Ženske političke mreže.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Udata, majka dva dječaka Maksima i Todora.

Sanija Srdanović je rođena 23. juna 1954. godine. Završila je Pedagošku akademiju u Nikšiću.
Zapošljena kao nastavnica crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti u Osnovnoj školi “Hajro Šahmanović” u Plavu.
Bila je predsjednica ženske organizacije u socijalističkom sistemu SFRJ za opštinu Plav od 1980. do 1989. godine, a i aktivni član SOS organizacije u Plavu, u periodu od 2003. do 2010. godine.

Emina Salihović

Emina Salihović, rođena je 1972.godine u Pljevljima.

Predsjednica je Foruma žena SD Pljevlja, potpredsjednica Foruma žena SD Crne Gore i članica Glavnog odbora SD CG.

Završila je Filološki fakultet, odsjek anglo-američke studije. Specijalista je u inkluzivnom obrazovanju (2006). Ima zvanje nastavnik-savjetnik (2014).

Od 2005. godine intenzivno radi na projektima vezanim za inkluzivno obrazovanje.

Polaznik je međunarodnih programa američke ambasade Tolerancija kroz jezik (Mađarska-2011), program Centra za nenasilnu akciju Beograd-Sarajevo (Makedonija-2012), Pestalozzi Programa Savjeta Evrope (Njemačka-2013;Kipar 2017).

Profesionalni angažman počela 1997. godine u JU OŠ “Boško Buha” kao profesorica engleskog jezika i književnosti.

Radila je kao koordinator za profesionalni razvoj na nivou škole.

Funkciju menadžera opštine Pljevlja obavljala je od 2014. do 2018. godine.

Trenutno obavlja funkciju sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja.

Predsjednica je Nadzornog odbora Turističke organizacije Pljevlja od 2015.godine.

Udata je, majka dvoje djece.

Aldijana Kalač

Rođena 26.12.1987. godine u Rožajama.

Osnovnu i srednju školu završila u Rožajama.

2010. godine diplomirala na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru sa zvanjem dipl. finansijski menadžer.

2018. godine diplomirala na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, odsijek ekonomija, sa zvanjem diplomirani ekonomista.

Predsjednica je foruma žena Socijaldemokrata Rožaja, član Predsjedništva Socijaldemokrata Rožaja.

Trenutno zaposlena na mjestu tehničkog sekretara OO SD Rožaja.

Rada Luković

Rođena 05.08.1971g. u Mostaru.

Završila srednju saobraćajnu školu i fakultet za poslovni menadžment.

Živi i radi u Tivtu od 2009 godine.

Stalno zaposlena u AD Aerodromi Crne Gore na mjestu višeg referenta lost and found službe.

Služi se engleskim, ruskim i njemačkim jezikom.

Amera Brković

Datum rodjenja: 08.09.1986.

Srednja škola: Gimnazija “Panto Mališić” Berane

Fakultet: Ekonomski fakultet, Podgorica – Univerzitet Crne Gore

Dodatno školovanje: Član Instituta Sertifikovanih racunovođa, licenca Ovlascenog računovođe

Trenutno zapošljena u Firmi Entext Invest  doo, koja se bavi Investicijama u građevinarstvu

Majka dvoje djece, hobi – rekreacija u prirodi.

Dijana Vukčević

Rođena 19. marta 1991. godine na Cetinju.

Osnovnu i srednju školu je završila u Ulcinju, a Ekonomski fakultet u Podgorici.

Bila je zapošljena u Poreskoj upravi, gdje je završila pripravnički staž preko Programa za stručno osposobljavanje visokoškolaca.

 

Spasoje Ostojić rođen je 30.11.1991. godine u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio je na Žabljaku, a diplomirao je 2015. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer finansije. 

Zaposlen je u Ministarstvu prosvjete Crne Gore na poslovima službenika za javne nabavke