JAČE PODRŽATI MLADE UMJETNIKE I OSNAŽITI SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO MLADIH

Kandidat na listi „Socijaldemokrate Ivan Brajović Mi odlučujemo DOSLJEDNO“, Darmin Ganić, predstavljajući dio programa SD-a vezan za kulturu, kazao je da se Socijaldemokrate zalažu za unapređenje saradnje i partnerstva između organizacija mladih i kulturnih institucija, kao i razvijanje kanala informisanja mladih na polju kulture.

On je istakao da SD u programu kao bitan segment navodi i podršku lokalnim kulturnim centrima, pogotovo u manje razvijenim opštinama, ali i njegovanje lokalnih kultura i njihovih posebnosti.

Ganić je istakao da Socijaldemokrate smatraju bitnim i razvoj sistema transparentne kulturne politike uz jačanje principa decentralizacije i afirmisanje crnogorske multikulturalnosti, poštujući kulturne posebnosti svih vjera i nacija koje žive na ovom podneblju.

„Naš cilj je i promocija međunarodne razmjene umjetnika, umjetničkih djela i profesionalaca u kulturi, kao i pružanje podrške uspješnim crnogorskim mladim umjetnicima da svoj rad predstave i van granica države“, kazao je Ganić.

Prema njegovim riječim SD se zalaže i za kontinuiranu kampanju u osnovnim i srednjim školama kojom će se podstaći mladi da slobodno vrijeme koriste za sadržaje koje plasiraju kulturne institucije, uključivanje mladih u lokalnim sredinama u realizaciju kulturnih programa – kreiranje, a ne samo ‘’konzumiranje’’ kulturnih sadržaja, kao iobezbjeđivanje što više besplatnih kulturnih sadržaja za mlade.

Nikola Zirojević, kandidat na listi SD-a za predstojeće parlamentarne izbore, predstavio je dio programa posvećenog mladima. On je kazao da socijalno preduzetništvo mladih predstavlja odličan model za ostvarivanje društvenoga aktivizma i sticanje prvih kompetencija kod mladih, dok potencijali zelene ekonomije i digitalne vještine predstavljaju umnogome i mogućnosti za mlade i mehanizam su za prevazilaženje demografskih problema s kojima se suočava Crna Gora. 18.8.2020. godine, Podgorica Zirojević je istakao da su partnerstva, saradnje i zajedničko djelovanje na ovim poljima polazište za stvaranje dostojanstvenih poslova budućnosti za sve mlade.

„Socijaldemokrate će se zalagati da poslodavci ponude mladima jasnu perspektivu kroz međugeneracijsku podršku, odnosno stimulisanje njihovog rada i mjerljivog napretka – cijeniti trud i nagraditi ga. Ali je potrebno i riješiti problem ’’relevantnog iskustva’’ koje mladima onemogućuje da stupe u radni odnos, i to kroz podsticanje kompanija da ulažu u mlade kroz sisteme usavršavanja, neophodne obuke i sticanje prvih ključnih kvalifikacija“, rekao je Zirojević.

Takođe, kako je naveo, SD insistira na postojanju otvorene komunikacije i sistema savjetodavne podrške na centralnom i lokalnom nivou, ali i otklanjanju barijera za pristup tržištu rada svim mladima, kao i da se osnaži socijalno preduzetništvo mladih.

On je dodao da je potrebno razvijati sistem online karijernog savjetovanja i informisanja za mlade.