Mugoša: Krenuti u formiranje Alimentacionog fonda

“Neophodno je stvoriti formalne, odnosno budžetske pretpostavke za osnivanje Alimentacionog fonda, gdje bi Fond preuzeo na sebe isplaćivanje alimentacije samohranom roditelju u slučaju nesavjesnih roditelja koji izbjegavaju da plaćaju alimentaciju, a Fond (država) bi koristeći zakonske mehanizme vršio naplatu od obveznika alimentacije. Alimentacioni fond je pravni institut koji postoji u zemljama Evropske unije i kvalitetna uporedna praksa nam može poslužiti za koncipiranje adekvatnog modela podrške države samohranim roditeljima (npr. u Hrvatskoj je donijet Zakon o privremenom izdržavanju, u Sloveniji je osnovan Javni garantni fond za izdržavanje i invalidsko osiguranje i dr.).”, ističe poslanik SD-a.

Mugoša navodi da je osim toga potrebno napraviti i odgovarajuću bazu podataka o broju samohranih roditelja, odnosno broju onih koji (ne)primaju alimentaciju.

Oblast prava djeteta sveobuhvatno je regulisana Konvencijom UN o pravima djeteta iz 1989. godine, koja
predviđa da država treba da pruži odgovarajuću pomoć roditeljima i zakonskim starateljima u ostvarivanju odgovornosti za podizanje djeteta (član 18, st. 2). Takodje, neplaćanje alimentacije je jedan od težih oblika nasilja nad ženama i djecom, prema Istanbulskoj konvenciji, čija je Crna Gora potpisnica. Osim toga, neplaćanje alimentacije, odnosno nedavanje izdržavanja je u Crnoj Gori krivično djelo.

Poslanik Socijaldemokrata ističe i da je  pandemija koronavirusa dodatno aktuelizovala ovu problematiku, jer značajan broj roditelja je izgubio posao a mnogima su poprilično smanjeni prihodi.

“Za ovu temu je važno podsjetiti i na odredjene podatke po kojima samo jedna trećina roditelja uredno plaća alimentaciju za svoju djecu, kao i na podatke Monstata koji pokazuju da skoro 60 odsto razvedenih brakova čine brakovi sa djecom, od čega je starateljstvo nad izdržavanom djecom u 79,4 odsto slučajeva povjereno majci, u 9,8 odsto ocu, u 10,2 odsto roditeljima i u 0,6 odsto drugim osobama i ustanovi.”, navodi Mugoša.

“Kako kod svih ili većine parlamentarnih partija postoji saglasnost oko potrebe formiranja Alimentacionog fonda, vjerujem da ćemo prilikom donošenja budžeta za ovu godinu stvoriti formalne pretpostavke za realizaciju ovog veoma važnog instrumenta podrške samohranim roditeljima.”, zaključuje poslanik Socijaldemokrata.