Mugoša: Sporan izbor direktora Instituta za javno zdravlje

Nakon što je javnost, na pres konferenciji održanoj 11. januara, dobila od ministarke zdravlja objašnjenje oko izbora direktora Instituta za javno zdravlje, Vladi Crne Gore skrećem pažnju na sljedeće činjenice koje ukazuju na spornost imenovanja direktora Instituta: 

– Na presu je ministarka izjavila da “po zakonu o državnim službenicima i namještenicima i zakonu o zdravstvenoj zaštiti direktora Instituta za javno zdravlje imenuje i razrješava Vlada na predlog ministra”. Zakon o državnim službenicima i namještenicima se ne primjenjuje na Institit za javno zdravlje, jer se na zaposlene i poslodavce u ustanovama  koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru primjenjuju odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o radu, Opšteg i Granskog kolektivnog ugovora.

– Veoma je sporna teza iz objašnjenja ministarke da “sistematizacija kao interni akt niže pravne snage od zakona ne može uticati niti biti referenca za imenovano lice na mjesto direktora”, kao i teza da “sistematizacija tog mjesta (a govori se o direktoru Instituta) ne smije sadržati nikakve posebne uslove osim definisanih zakonom”. Naime, u članu 5 Zakona o radu definisano je “akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta je akt kojim se kod poslodavca utvrđuje unutrašnja organizacija; radna mjesta; opis poslova radnog mjesta; broj izvršilaca; posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa (kompetencije, znanje, vještine i radno iskustvo, kvalifikacija nivoa obrazovanja, odnosno stručna kvalifikacija u rasponu od najviše dva nivoa obrazovanja, odnosno stručne kvalifikacije)”. Takođe, u članu 19 definisano je da je poslodavac dužan da ima akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ako ima više od deset zaposlenih. Što se tiče opštih i posebnih uslova, u članu 20 je navedeno “Ugovor o radu može da zaključi lice koje ispunjava opšte uslove predviđene ovim zakonom i posebne uslove predviđene zakonom, drugim propisima i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

– Shodno članu 69 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, na statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Instituta za javno zdravlje saglasnost daje Ministarstvo zdravlja.

Iz svega ovoga jasno proističe da se posebni uslovi zaposlenih u Institutu, što uključuje i direktora, propisuju aktom (Pravilnikom) o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. U suprotnom bi uslovi važili za sve zaposlene u Institutu, samo ne za direktora uz podsjecanje da uslovi za poziciju direktora nisu definisani u zakonu. Kakvi su uslovi u važećem Pravilniku i da li su “prejaki” nije relevantno za priču o (ne)zakonitosti imenovanja direktora Instituta i nema potrebe da se jedna ozbiljna problematika svodi na dnevnopolitičlu priču.  Institut je naučnoistraživačka ustanova iz oblasti medicinskih nauka i javnog zdravlja. Takođe, Institut za javno zdravlje je nastavna baza fakulteta zdravstvenog usmjerenja i organizuje dodiplomsku i postdiplomsku edukaciju iz javno-zdravstvenih disciplina. To obavezuje da u svom sastavu mora da ima kadrove adekvatnog nivoa obrazovanja, koji mogu da odgovore tom kompleksnom i sistemski veoma odgovornom zadatku, i kao takvi moraju biti prepoznati u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Zato sugerišem Vladi Crne Gore da stavi van snage Rješenje o imenovanju direktora Instituta koji ne ispunjava uslove iz važećeg Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Instituta za javno zdravlje, kojeg je imenovala na sjednici 10. decembra 2020. godine, i da odredi vršioca dužnosti do imenovanja direktora (član 74 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti) ili imenuje direktora koji ispunjava uslove propisane navedenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Poslanik SD-a Boris Mugoša