SD: Cerović sa proizvoljnih ocjena da pređe na konkretne podatke

Svako malo dr Žanka Cerović, aktuelna predsjednica Ljekarske komore Crne Gore i pomoćnica direktora KCCG za kvalitet, svojim šokantnim izjavama uznemirava javnost. Nije joj bilo dovoljno što je prije neki dan bez trunke razmišljanja poslala u etar poruku ljekarima da će biti izjednačeni u pogledu licenci oni koji su uredno pohađali škole i za to stekli diplome i oni koji su deset godina radili posao za koji nisu prošli obuku, nisu polagali ispite, nisu odbranili stručni rad! Što reče jedan komentator na portalu, „hoće li to važiti i za polaganje vozačkog ispita? Znam da vozim, što bih još ispit polagao!“

Potpuno je izvjesno da dr Cerović nije razmišljala o tome hoće li to djelovati destimulativno na mlade ljekare, koji će izvjesno pomisliti da je ipak lakše provesti tih deset godina u matičnoj ustanovi, uz porodicu, u odnosu na mukotrpan i dugotrajan proces učenja radi sticanja stručnog zvanja specijaliste u užoj oblasti, a da će zauzvrat biti izjednačeni u pravima i obavezama jedni sa drugima. Tako se institucionalno urušava koncept cjeloživotnog učenja ljekara koji je temelj kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga. A dr Cerović je, podsjećamo, pomoćnik direktora KCCG za kvalitet!

Nije objasnila ni kako će se odnositi prema potencijalnim greškama i propustima koje učine ljekari tokom tih deset godina bez licence, bavleći se poslom za koji nisu edukovani. A trebalo bi da ima odgovor na to pitanje zato što je, zamislite, i predsjednik Ljekarske komore. Očigledno je da joj nije poznata suština njenog djelovanja niti u oblasti kvaliteta zdravstvene zaštite, niti u rukovođenju Ljekarskom komorom. Posebno je to došlo do izražaja kada se juče dotakla akreditacije zdravstvenih ustanova. Kada neko ovako kritikuje rad prethodnika, osnovno je pravilo da dobro prouči šta je prethodnik uradio. Tako mudri izbjegavaju strah od reakcije. Ostali imaju priliku da saznaju sljedeće:

• Prethodna Vlada je na predlog Ministarstva zdravlja u junu 2019. godine usvojila strateški dokument pod nazivom „Strategija za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata za period 2019-2023. godine sa Akcionim planom za 2019-2020. godine“. To je krovni dokument koji vodi zdravstveni sistem ka unaprijeđenju pružanja zdravstvenih usluga.
• Svjetska zdravstvena organizacija je, shvatajući značaj ovog strateškog dokumenta, u potpunosti finansirala sve aktivnosti na njegovoj izradi angažujući tim eksperata iz Slovenije na čijem je čelu bio bivši ministar zdravlja Slovenije.
• Ministarstvo zdravlja u prethodnom sazivu je, postupajući po usvojenom dokumentu u čijem je sastavu i Akcioni plan, preduzelo sljedeće aktivnosti:
• Sistematizacijom radnih mjesta formiralo organizacionu jedinicu u okviru Direktorata za kvalitet i ljudske resurse u zdravstvu koja će se baviti akreditacijom zdravstvenih ustanova
• Radilo na stvaranju pretpostavki za adekvatno praćenje indikatora kvaliteta definisanih u Strategiji, a to su: informatizacija Kliničkog centra Crne Gore, uvođenje elektronskog zakazivanja kao instrumenta u upravljanju listama čekanja, usvajanje velikog broja protokola liječenja za najčešća i najskuplja liječenja u Crnoj Gori, prikupljanje informacija od zemalja regiona koje su postigle odlične rezultate u akreditaciji zdravstvenih ustanova. Na primjer, posjeta Domu zdravlja Tuzla rezultirala je ustupanjem oko 2000 standardizovanih operativnih procedura koje se primjenjuju na primarnom nivou zdravstevne zaštite.

Nažalost, pandemija COVID-19 je u prvi plan stavila druge prioritete, te je akreditacija zdravstvenih ustanova odložena za bolja vremena.
Još jedan primjer flagrantnog dovođenja u zabludu crnogorske javnosti je i podatak koji dr Žanka Cerović iznosi u tekstu je da ni jedna zdravstvena ustanova nije akreditovana. Primjer za to je Institut za javno zdravlje koji je akreditovan po standardu MEST EN ISO / IEC 17025:2011 za: Mikrobiološka ispitivanja vode, hrane (hrana, dijetetski proizvodi i dijetetski suplementi), Fizičko hemijska ispitivanja voda, sedimenta, životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, Fizičko hemijska ispitivanja vina; Ispitivanje buke u životnoj sredini, Uzorkovanje za mikrobiološke analize. Takođe, Dom zdravlja Podgorica je 28.08.2019. godine akreditovao svoju medicinsku laboratoriju prema standardu MEST EN ISO 15189:2016, te joj je Akreditaciono tijelo Crne Gore potvrdilo rad u skladu sa specificiranim zahtjevima za kvalitet i kompetentnost.

Dodatnu pometnju u razumijevanje potrebe za akreditacijom zdravstvenih ustanova unosi izjava dr Žanke Cerović da je cilj akreditacije finansijska dobit, te na primjeru virtuelne bolnice za liječenje moždanog udara nudi naivan finansijski koncept  koji treba da stvori privid tobožnje sveznalosti, a tek je puka pokrivalica za površnost i neznavenost sagovornice. Šteta je što joj nije poznato da akreditacija zdravstvene ustanove smanjuje mogućnost nastanka rizika i povećava bezbjednost pacijenata i zaposlenih što neminovno vodi povećanju povjerenja javnosti u kvalitet zdravstvene zaštite.
Ovakvo elementarno nepoznavanje zdravstvenog sistema od osobe koja trenutno zauzima vodeću poziciju u Ljekarskoj komori i bavi se kvalitetom u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori ozbiljno zabrinjava. Pozivamo je da sa proizvoljnih negativnih ocjena o „rupama“ i “bahatom trošenju“ od strane prethodne vlasti u Ministarstvu zdravlja pređe na konkretne podatke zasnovane na dokazima. Ako se to ne desi, devalvacija značaja njenih izjava je neminovna. Doduše, i onako je niko ne čuje čak i kada je sluša.