SD Konataru: Obećali ste dječji dodatak za gotovo svu djecu, predložili diskriminatorna rješenja

Poslaniče Konatar, mi vam nismo krivi što ste obmanuli građane vezano za dječji dodatak. Ali ajde da navedemo par činjenica pa neka građani sami prosude. Vaše, odnosno obećanje partije kojoj trenutno pripadate (jer vam je četvrta po redu) je da će sva djeca uzrasta do 15 godina (njih je prema procjenama na 01.01.2020. bilo oko 111 hiljada) dobiiti dječji dodatak, kao i da će to pravo moći da koriste sva djeca u porodici. To ste pričali i u preizbornoj kampanji i postizbornom periodu, čak i prije dvadesetak dana javno u jednoj televizijskoj emisiji. Kao što je javnost upoznata, sada imamo vaš, odnosno predlog vladajuće većine da dječji dodatak dobijaju djeca, ali samo do šeste godine, kojih je prema navedenim procjenama oko 44 hiljade, pri čemu ste to pravo ograničili na troje djece u porodici što u krajnjem znači da bi broj korisnika dječjeg dodatka do šeste godine bio manji od 44 hiljade. Iz ovoga se već vidi da ste izigrali građane po dva osnova: uzrasta djece do kojeg se dobija dječji dodatak i broja članova porodice koja mogu ostvariti pravo na dječji dodatak.

Takođe, na silu pokušavate da ubijedite javnost da se ponovo uvodi dječji dodatak, što je takođe manipulacija jer po postojećem Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti oko 14 hiiljada djece prima dječji dodatak svakog mjeseca. Saglasni smo i to smo javno i potvrdili, da je neophodno povećati obuhvat djece koja imaju pravo na dječji dodatak. I tu dolazimo ponovo  do ovog predloženog rješenja vladajuće većine da samo djeca do šeste godine primaju dječji koje je krajnje diskriminatorno i izuzetno socijalno nepravedno. To vam nismo samo mi pokazali nego i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, NVO i razni stručnjaci relevantni za ovu problematiku.

Trebalo bi da znate da se ne smije vršiti diskriminacija djece po starosnoj dobi (Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti), kao i da je po međunarodnim standardima i domaćem zakonodavstvu dijete svako lice do navršene 18-te godine života. Što se tiče socijalne nepravednosti vašeg rješenja, valjda vam je jasno da nije pravedno da dječji dodatak dobija dijete imućnih roditelja samo zato što ima manje od šest godina, a da to pravo ne može da dobije veliki broj djece iz socijalno ugroženih porodica samo zato što imaju preko šest godina.

Nije nam jasno zašto se ljutite na nas što smo sagledavajuća brojna uporedna iskustva (npr. Hrvatska, Srbija, Slovenija…), osluškujući sugestije NVO, Institucije Ombudsmana i velikog broja gradjana, a imajući u vidu realne finansijske mogućnosti, predložili da kriterijum za određivanje kome pripada dječji dodatak bude visina prihoda porodice u kojoj djeca žive. Na taj način bi  prepoznali gotovo svih 45 hiljada djece (prema relevantnim istraživanjima), uzrasta do 18 godina koja su u riziku od siromaštva, i omogućili im da primaju dječji dodatak. Za taj naš model bi se na godišnjem nivou izdavajao gotovo isti iznos sredstava kao što ste vi planirali da izdvojite za dječji dodatak samo za djecu do šeste godine i to bez obzira na materijalni status njihovih roditelja.
Vjerujem da nemate dilemu da se po našem predlogu ista sredstva mnogo pravednije rasporedjuju i da je to rješenje nediskriminatorno.

Na samom kraju, razumijemo i potrebu da vaša kontraargumentacija bude dnevnopolitičkog karaktera i da se svodi na politički legitimnu doskočicu tipa zašto niste to predlagali ranije. Ipak je problemtika socijalne i dječje zaštite mnogo ozbiljnija i treba da se svodi na kvalitet a ne kvantitet argumentacije i podrazumijeva potrebu da iskoristimo sve kapacitete u društvu kako bi kreirali nediskriminatorna i što je moguće socijalno pravednija rješenja. Uostalom, vi često ističete da treba gledati u budućnost a ne vraćati se u prošlost pa vam i u tom dijelu sugerišemo da budete principijelni.

Zamislite poslaniče Konatar, da vas još pitamo da objasnite građanima zašto žurite da 24 dana pred nikšićke izbore u Skupštini izglasate zakone oko dječjeg dodatka, povećanja minimalne zarade (mada i taj predlog se mora unaprijediti), povećanja staračke naknade, besplatnih udžbenika a predvidjeli ste da se svi oni primjenjuju tek od jula, odnosno septembra. Je li to iskrena briga za građane ili samo briga za njihove glasove?