Bez obzira na složenost i osjetljivost sistema zdravstvene zaštite, obaveza države je da obezbijedi njegovu efikasnost i stabilnost i na taj način građanima omogući adekvatan nivo zdravstvene zaštite.

Zato će Socijaldemokrate:

 • raditi na poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite, prvenstveno kroz jačanje kadrovskih, organizacionih, prostornih i drugih kapaciteta u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i kroz sprovođenje Nacionalnih preventivnih programa;
 • zalagati se za jačanje informisanosti građana i međusobnog povjerenja i saradnje između građana, kao korisnika i zdravstvenih ustanova, kao pružaoca zdravstvenih usluga;
 • raditi na stvaranju uslova za kontinuiranu edukaciju zaposlenih u zdravstvenom sistemu, za dalja stručna usavršavanja medicinskog kadra u referentnim ustanovama u inostranstvu što će, između ostalog, smanjiti potrebu za upućivanje osiguranih lica na liječenje van Crne Gore;
 • zalagati se za podizanje standarda zaposlenih u sistemu zdravstva;
 • insistirati na što bržem uvođenju Evropske zdravstvene kartice, na osnovu koje će osiguranici imati pravo na neophodnu zdravstvenu zaštitu prevashodno u zemljama Evropske unije;
 • raditi na snaženju regionalne povezanosti i umreženosti medicinskih ustanova u cilju jačanja edukativne saradnje na svim nivoima, a samim tim i poboljšanju sveobuhvatnog rejtinga zemlje.

Jedno od najvažnijih pitanja u cilju adekvatne zdravstvene zaštite je i kako uskladiti potrebe zdravstvenog sistema sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Zato će Socijaldemokrate:

 • raditi na usklađenosti potreba zdravstvenog sistema sa finansijskim mogućnostima države i pronaći mehanizme za trajno finansiranje i raspoređivanje finansijskih sredstava, koji će se temeljiti na načelima jednake dostupnosti, cjenovne efikasnosti i solidarnosti;
 • insistirati na jačanju odgovornosti svih institucija u zdravstvenom sistemu i donošenju posebnih programa, mjera i aktivnosti usmjerenih na racionalno poslovanje i smanjenje troškova, u cilju postizanja finansijske održivosti i funkcionalnosti zdravstvenog sistema;
 • potencirati neophodnost daljeg unapređenja i razvoja integralnog zdravstvenog informacionog sistema prvenstveno kroz informatičku podršku medicinskog i poslovno informacionog sistema u Kliničkom centru, u cilju uspostavljanja mehanizama kontrole i ovladavanja troškovima na svim nivoima, a posebno troškova ljekova i medicinskih sredstava;
 • raditi na izmjenama zakonske regulative u cilju obezbjeđivanja dodatnih izvora finansiranja za zdravstvo – prvenstveno u odnosu na proizvode gdje postoji faktor rizika po zdravlje ljudi.

Politika Socijdemokrata je usmjerena na dosljedno očuvanje ustavnog određenja Crne Gore kao države socijalne pravde, odnosno za društveni razvoj Crne Gore kao pravednog i solidarnog društva, zasnovanog na univerzalnim vrijednostima solidarnosti i jednakosti. Socijalna politika Crne Gore mora biti temeljena na jačanju socijalne kohezije i društvene solidarnosti, borbi protiv siromaštva i osnaživanju uticaja građana na oblikovanje javnih politika.

Socijalne usluge kroz različite programe moraju biti usmjerene na ranjive kategorije i one pojedince koji se suočavaju sa ozbiljnim ekonomskim i životnim teškoćama. Socijdemokrate će raditi na jačanju programa koji pružaju pomoć i podršku bolesnim, starim, licima sa invaliditetom, beskućnicima, nezaposlenim, onim bez odgovarajućih kvalifikacija, zavisnicima, žrtvama nasilja, samohranim roditeljima i drugim socijalno ranjivim kategorijama. Socijalne usluge koje im se pružaju moraju uključivati socijalni rad, kućnu pomoć, smještaj, otvaranje novih servisa pomoći i podrške.

Politika Socijaldemokrata je usmjerena na kreiranje široke lepeze usluga socijalne zaštite, čija je svrha obezbjeđivanje socijalne sigurnosti građana i jačanje socijalne uključenosti kroz obezbjeđivanje što samostalnijeg života pojedinca i porodice unutar zajednice.

Cilj politike Socijaldemokrata je stvaranje i osiguravanje takvih životnih i radnih prilika koji će omogućiti dostojan život svim građanima. Obaveza društva je stvaranje pretpostavki za zaštitu zdravlja ljudi, za humanizaciju rada, za pravedniju i svrsishodniju raspodjelu društvenog bogatstva.

Socijaldemokrate su svjesne da bez principa solidarnosti i socijalne pravde nije moguće razvijati demokratsko i humano društvo.

Politika mora biti usmjerena na stvaranje sistema koji za cilj ima uspostavljanje jednakih šansi, jer svaki građanin ima jednako pravo na rad. Onima koji ne mogu da iskoriste ovu šanse iz bilo kojih razloga, država mora pomoći kroz adekvatni nivo socijalne zaštite. Međutim, navedena solidarnost društva ne smije doprinositi demotivaciji pojedinaca da pokažu svoje sposobnosti, odnosno stvaranju neproduktivnog društva koje će živjeti na račun socijale pomoći.

Posebno je značajno uspostavljanje adekvatnih mjera za socijalno obezbjeđivanje privremeno nezaposlenih radnika, pružanje pomoći pri dokvalifikaciji i prekvalifikaciji, stimulisanju građana za samozapošljavanje i drugih mjera stimulativne politike zapošljavanja.

Socijaldemokrate teže društvu u kojem će se živeti bez straha za sopstvenu egzistenciju i u kojem će slobodni i jednaki ljudi imati jednake mogućnosti bez diskriminacije.

Da bi društvo moglo ostvariti svoje pune potencijale i postići način života koji se temelji na osnovnim principima, za koje vjerujemo da su univerzalni – jednakost, solidarnost i socijalna pravda, potrebno je stvarati i jačati efikasnije institucije u oblasti socijale zaštite.

Socijaldemokrate se zalažu za:

 • pomoć i podršku roditeljima kroz razne programe u vidu otvaranja novih vrtića, dnevnih boravaka za djecu, podrška radno angažovanim majkama sa djecom;
 • uvećanje subvencija poslodavcima koji zasnuju radni odnos sa pripadnicima ranjivih društvenih grupa;
 • učešće i uključivanje osoba sa invaliditetom pod jednakim uslovima u sve oblasti društvenog života;
 • kvalitetniji život starijih osoba˙kroz otvaranje domova za stare, dnevnih boravaka, pomoć u kući, geronto centara;
 • uvećanje visine dječjeg dodatka i materijalnog obezbjeđenja za porodice koje nemaju adekvatne prihode;
 • smanjivanje broja siromašnih kroz uvođenje minimuma socijalne sigurnosti i pravednijim obuhvatanjem osoba u stanju socijalne potrebe;
 • pospješivanje hraniteljstva i drugih oblika aktivnosti koje unapređuju život djeci bez roditeljskog staranja;
 • donošenje dugoročno održivih programa socijalnog stanovanja;
 • uspostavljanje adekvatnih mehanizama podrške u procesu pružanja socijalnih usluga od strane nevladinih organizacija na osnovu uspostavljanja standarda kvaliteta.

Socijaldemokrate se zalažu za razvoj naše zemlje kao otvorenog, demokratskog i slobodnog društva, zasnovanog na principima jednakosti, solidarnosti i socijalne pravde, čiji građani mogu lijepo i udobno da žive od rezultata svoga rada