Socijaldemokrate, kao partija istinske ljevice, svoj program i cjelokupni angažman, zasnivaju na političko-filozofskoj ideji vladavine prava, u smislu ograničenja moći države i zakonitosti u funkcionisanju cijelog pravnog poretka Crne Gore. Naše viđenje samog pojma vladavine prava, shvatamo u suštinskom, materijalnom smislu, a ne samo formalistički, kako bi izražavao iste vrijednosti i principe kojima teži pravni poredak svake savremene i demokratski uređene države.

Mi, Socijaldemokrate, smatramo da vladavinu prava u Crnoj Gori čine i formalna komponenta, koja se odnosi na oblike državnog djelovanja i u zakonodavnoj i u izvršnoj i u sudskoj vlasti, sa jasno definisanim ustavnim načelima o ljudskim slobodama i pravima, kao i sadržajna koja se odnosi na poštovanje ljudskih sloboda i prava. Crna Gora, kao država koja funkcioniše na vladavini prava i demokratiji, mora svim svojim građanima garantovati pravnu sigurnost.

Za nas, Socijaldemokrate, pravna sigurnost podrazumijeva da su svi građani jednaki pred sudom i pravom. Ona postoji samo ako svaki građanin Crne Gore može znati šta svi oblici vlasti mogu i smiju učiniti i šta je propisano, dopušteno ili zabranjeno kako crnogorskim tako i međunarodnim pravnim propisima. Takođe, pod pravnom sigurnošću podrazumijevamo i to da se svaki naš građanin može pouzdati u predvidivost propisa, kao i prava koja iz njih proizilaze. Odlučna i efikasna borba protiv svih oblika kriminala i korupcije, za Socijaldemokrate je imperativ.

U tom smislu, neophodno je konstantno raditi na kadrovskom i materijalnom jačanju svih institucija koje se bave navedenom problematikom, na inteziviranju i unapređivanju njihove međusobne komunikacije, odnosno na jačanju njihovog kredibiliteta. Za Socijaldemokrate, ukoliko je opšti društveni ili državni interes, u nekoj situaciji, u sukobu sa pravom pojedinaca ili pojedinca, pojedinac mora biti adekvatno obeštećen.

Socijaldemokrate ističu važnost ujednačavanja sudske prakse, odnosno da se sudske odluke što manje donose arbitrarno a više da imaju određenu konstantnost. U suštini, građaninu mora biti omogućeno da od sudova i upravnih organa očekuje identična rješenja za identične sporove i probleme.